...OPCIONS

Titulació

És un Màster Oficial. El Màster Universitari en Diplomàcia i Organitzacions Internacionals està gestionat pel CEI International Affairs, centre Adscrit a la Universitat de Barcelona.

 

Durada

60 ECTS

 • Formació acadèmica 36 ECTS
 • Treball de fi de Màster 6 ECTS
 • Pràctiques professionals 18 ECTS

La durada del Màster (un any o un any i mig) dependrà de les pràctiques i del període de realització.

 

Dates de realització i horari

Horari: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.45 hores (excepcionalment hi pot haver sessions i tutories programades a les tardes).

Modalitat: presencial.

Idiomes d'impartició: espanyol i anglès.

Durada: 1.500 hores (60 ECTS: 1r curs, 42 ECTS; i 2n curs, 18 ECTS).

Lloc d'impartició de les classes presencials: Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, ​​Avda. Diagonal 684, Barcelona.

 

Inici i fi: el Màster s'iniciarà el 26 de setembre del 2022 i acabarà el 31 de març del 2024.

  

Requisits d’admissió

 • Llicenciats, graduats, enginyers o arquitectes.

 • Amb vocació internacional.

 • Amb coneixements bàsics sobre temes internacionals.

 • Amb un alt nivell d'anglès i espanyol (parlat i escrit).

 

Preinscripció

Fins 12 de setembre de 2022 es podrà presentar la candidatura per cursar el Màster universitari oficial. Accediu a Presentació - ceibcn i ompliu el formulari de sol·licitud d'informació disponible a la web. En aquell moment tota la comunicació tindrà lloc a través de la Secretaria virtual Classlife del CEI International Affairs.

Per formalitzar la preinscripció haurà d'emplenar la secció sobre les dades personals disponible a Classlife, adjuntar la següent documentació i realitzar el pagament de 130,00 euros equivalents als costos de la preinscripció:

 • Document d'identitat (DNI/NIE/ Passaport).
 • Fotocòpia compulsada del títol que acrediti la titulació universitària requerida per a l'accés o fotocòpia compulsada del certificat substitutori corresponent o amb el CSV (codi segur de verificació).
 • Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic o amb el CSV (codi segur de verificació)
 • Currículum Vitae.
 • Carta de motivació.
 • Dues cartes de recomanació (acadèmica o laboral, en anglès o espanyol).
 • Justificant de pagament de 130,00 euros, per poder fer les proves d'admissió*

*Aquest import no és reemborsable, tampoc en el cas de desistir de la sol·licitud, ni en cas de no ser admès al Màster.

Recordeu que heu de presentar els documents d'admissió en versió paper el dia de la presentació del Màster.

 

Preselecció: 

Fins el 12 de setembre de 2022.

Enviar email a eugenia.guarro@ceibcn.com 

Un cop rebuts tots els documents requerits, el/la candidat/a serà convocat/ada a una prova d'admissió.

La prova consistirà a fer un assaig individual sobre les temàtiques en què se centra el màster (Dret Internacional i Relacions Internacionals), una entrevista en anglès amb el Coordinador honorari del Màster i una entrevista personal amb el Coordinador del Màster, en format telemàtic.

La reserva de plaça es farà per ordre rigorós de recepció de la documentació, després de la superació de la prova d'admissió.

En el termini màxim de 10 dies després de la prova d'admissió, el/la candidat/a rebrà mitjançant correu electrònic una carta amb la resolució. En cas de ser admès/a, se li indicarà com procedir per a la reserva de plaça.


Bibliografia de suport per preparar la prova d'admissió:

 • Oriol Casanovas i Ángel J. Rodrigo, Compendi de Dret Internacional Públic, Madrid: Editorial Tecnos

 

Bonificacions i recàrrecs sobre el preu del Màster:

Bonificacions:

 

Les sol·licituds de matrícula exempta i/o bonificada, en tractar-se d'un Màster oficial, per qualsevol de les causes previstes al decret de preus de la Generalitat de Catalunya han d'anar acompanyades dels originals o còpies compulsades dels documents que el decret o una altra normativa estableixi per acreditar-les.

 • Descomptes per família nombrosa: categoria general 50% de l'import del preu públic de tots els crèdits matriculats i 50% del preu per la gestió de l'expedient.
 • Descomptes per família nombrosa: categoria especial 100% de l'import del preu públic de tots els crèdits matriculats i 100% del preu per la gestió de l'expedient.
 • Descomptes per discapacitat >33%: Descompte del 100% de l'import del preu públic de tots els crèdits matriculats i 100% del preu per la gestió de l'expedient.
 • Descompte víctimes actes terroristes (ells, fills o cònjuges): Descompte del 100% de l'import del preu.
 • Descompte víctima violència masclista a l'àmbit de la parella: Descompte del 100% de l'import del preu públic de tots els crèdits matriculats i 100% del preu per la gestió de l'expedient.
 • Descompte per als beneficiaris de la prestació de l'ingrés mínim vital que hagin vist denegada la sol·licitud de concessió d'una beca de l'Administració General de l'Estat per cursar estudis post obligatoris en aquest curs per superar els límits de renda i patrimoni: Descompte del 100% del import del preu públic de tots els crèdits matriculats i 100% del preu per la gestió de l'expedient.
 • En cas de bonificació en concepte de matrícula d'honor obtinguda a la Universitat de Barcelona caldrà el certificat acadèmic oficial del curs acadèmic o semestre immediatament anterior original o compulsat.

Per a més informació sobre la documentació que cal presentar visiteu el següent enllaç: Informació econòmica: Deduccions i increments (ub.edu)

Els descomptes del 100% de l’import del preu públic de tots els crèdits matriculats no són acumulables.

En tots aquests supòsits cal abonar íntegrament la pòlissa d'assegurança voluntària per als alumnes de 28 anys o més grans i els alumnes de països que no tinguin reciprocitat amb Espanya. Aquests alumnes han de fer una renúncia explícita en cas de no voler contractar-la. Aquesta assegurança té un cost de 4,38 € addicionals per any, amb un cost total per màster de 8,76 euros corresponents als dos cursos acadèmics.

 

Recàrrecs:

El preu de la matrícula pot tenir un recàrrec pel que fa al preu públic del crèdit de la matrícula segons el que preveu el decret de preus de la Generalitat de Catalunya en el cas dels estudiants que tinguin un o més títols universitaris oficials o les condicions per obtenir-los, llevat que es tracti dels primers estudis de màster universitari i de doctorat. També s'aplica aquest recàrrec als estudiants que tinguin un títol superior no universitari equivalent, amb caràcter general, a un títol de grau.

 

Procés de la matrícula:

El mes de setembre l'alumnat admès rebrà un correu de l'equip del CEI enviat a l'adreça de correu facilitada a la sol·licitud d'admissió amb totes les instruccions sobre els tràmits necessaris per fer efectiva la matrícula.

En cas de no presentar tota la documentació el dia de la matrícula, cal lliurar-la a la Secretaria del centre en el termini de 10 dies hàbils a partir de la formalització d’aquesta. No haver presentat la documentació en aquest termini pot comportar l’anul·lació d’ofici per part del CEI International Affairs, sense dret a reintegrament i, en tot cas, la presentació de la documentació serà condició imprescindible per formalitzar una nova matrícula, modificar la matrícula i/ o per sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, etc.).

La documentació que cal aportar és la següent (a més de l'assenyalada a l'apartat 3 “Bonificacions i recàrrecs sobre el preu del màster” si s'aplica):

1- Un document d’identitat vigent en el moment de la matrícula (DNI/NIE/ PASSAPORT).

2. Per als títols oficials espanyols:

Original i fotocòpia compulsada del títol universitari o fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic (per a estudiants o graduats recents).

3.1. Per als títols universitaris estrangers homologats als corresponents títols oficials espanyols de graduat, llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, arquitecte tècnic, o enginyer tècnic, o declarat equivalent a nivell universitari de grau:

3.2. Per als títols universitaris estrangers no homologats a títols oficials espanyols ni declarats equivalents a nivell universitari de grau expedit per una institució estrangera d’educació superior de l’espai europeu d’educació superior (EEES):

 • Original i fotocòpia del títol o del certificat substitutori corresponent.
 • Original i fotocòpia del document que acrediti que el títol faculta per a l'accés als ensenyaments oficials de màster al país expedidor (o evidència alternativa), i original o còpia compulsada de la traducció oficial del document esmentat, si no està expedit a qualsevol de les llengües oficials de la UB (les llengües oficials de la UB són el català, el castellà i l'anglès).

Els documents han de ser oficials, expedits per les autoritats competents, han d'haver estat legalitzats per via diplomàtica i traduïts, si escau, d'acord amb allò que disposa la regulació de la Universitat de Barcelona i del ministeri competent en la matèria.

Per a més informació sobre la legislació de documents es pot visitar el següent enllaç: Universitat de Barcelona (ub.edu)

3.3. Per als títols universitaris estrangers no homologats a títols oficials espanyols ni declarats equivalents a nivell universitari de grau expedit per una institució estrangera d’educació superior de fora de l’espai europeu d’educació superior (EEES):

 • Original i fotocòpia del títol o del certificat substitutori corresponent.
 • Original i fotocòpia del document que acrediti que el títol faculta per a l'accés als ensenyaments oficials de màster al país expedidor (o evidència alternativa), i original o còpia compulsada de la traducció oficial del document esmentat, si no està expedit a qualsevol de les llengües oficials de la UB (les llengües oficials de la UB són el català, el castellà i l'anglès).

Els documents han de ser oficials, expedits per les autoritats competents, han d'haver estat legalitzats per via diplomàtica i traduïts, si escau, d'acord amb allò que disposa la regulació de la Universitat de Barcelona i del ministeri competent en la matèria.

Per a més informació sobre la legislació de documents es pot visitar el següent enllaç: Universitat de Barcelona (ub.edu)

 • Original de la resolució d’autorització d’accés als estudis de màster emesa per la Direcció del Centre adscrit.

 

Anul·lació de la matrícula:

1. En casos excepcionals no imputables a l'estudiant i degudament acreditats, com defunció o malaltia greu de l'estudiant o dels seus familiars directes o representants legals, o per motius professionals que impossibilitin el seguiment dels estudis, s'acordarà la devolució de l'import total de la matrícula o de la quantitat de diners ingressats per l'alumne/a en el moment de la sol·licitud de l'anul·lació de la matrícula, sempre que sigui abans de l'inici del curs.

2. Per a la resta de casos i sempre que sigui abans de l'inici del curs, s'efectuarà la devolució de la quantitat de diners ingressats per l'alumne/a en el moment de la sol·licitud de l'anul·lació de la matrícula amb una retenció del 10% del preu total del curs.

3. Si l'estudiant ha rebut una beca, haurà de tornar els imports en concepte de beca que se li haguessin transferit i renunciar expressament a la beca.

*Aquestes sol·licituds es presentaran a la Secretaria del centre del CEI International Affairs. En tot cas, l'anul·lació de la matrícula necessita un informe previ del director del curs o del director del centre responsable on es resol l'anul·lació i on es determinen els efectes econòmics i acadèmics. La Secretaria del centre responsable tramita l'anul·lació i, si escau, la devolució de l'import corresponent.

4. Si la baixa es produeix una vegada iniciat el curs i concorre una causa suficientment justificada se li tornarà part de la matrícula en els termes següents:

- Si no heu dut a terme cap activitat d'avaluació se us retornarà el 75% de la inscripció del curs, sempre que hagi pagat la totalitat abans de reclamar la baixa. Si no heu pagat la totalitat en aquest moment, se us retornarà la part corresponent.

- Si heu dut a terme alguna activitat d'avaluació, a aquest 75% se us deduiran les despeses directes que hagi tingut el CEI; per tant, la quantia de devolució a l'estudiant anirà disminuint com més activitats hagi realitzat.

6. Si la baixa es produeix més enllà de la meitat del curs, es convocarà una reunió de la Comissió de Direcció del CEI International Affairs per prendre una decisió absolutament discrecional sobre això.

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

Posa't en contacte amb el CEI si vols rebre més informació sobre els nostres programes de formació i esdeveniments

Contacte via WhatsApp    +34 93 205 45 16

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament

FUNDACIÓN PRIVADA CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES (CEI)

Direcció del responsable

Av. Vallvidrera 25, CP 08017, Barcelona (Barcelona)

Finalitat

Les seves dades seran usades per poder atendre les seves sol·licituds i prestar-li els nostres serveis.

Publicitat

Solament li enviarem publicitat amb la seva autorització prèvia, que podrà facilitar-nos mitjançant la casella corresponent establerta a aquest efecte.

Legitimació

Únicament tractarem les seves dades amb el seu consentiment previ, que podrà facilitar- nos mitjançant la casella corresponent establerta a aquest efecte.

Destinataris

Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que li demanem.

Drets

Té dret a saber que informació tenim sobre vostè, corregir-la i eliminar-la, tal com s'explica en la informació addicional disponible a la nostra pàgina web.

Informació addicional

Més informació a l'apartat "LES SEVES DADES SEGURES" de la nostra pàgina web.

Dades de contacte DPO: dpo@audidatbarcelona.com