Centro adscrito

Màster de formació permanent en sostenibilitat. Medi ambient, societat i economia

¿Vols més informació sobre el Màster?
  L’alumnat matriculat només pot optar a obtenir el títol de Màster de Formació Permanent de la Universitat de Barcelona corresponent quan hagi superat tots els mòduls que integrin l’ensenyament, sense que hi hagi possibilitat d’atorgar un títol parcial en cas de no haver complert els requisits dels estudis corresponent. Això, sense perjudici de la possibilitat de certificar els crèdits cursats als mòduls que hagi superat.

  L’alumnat que no disposi de titulació prèvia en el moment d’accés al Màster obtindrà en acabar un diploma superior universitari.

  La tramitació de l’expedició dels títols es realitzarà automàticament al tancament de les actes del segon curs del programa per part de la secretaria del CEI.

  El cost del títol està inclòs al preu total del curs. La llengua en què s’expedeixen els títols són les que es van escollir al moment de la matrícula efectiva al curs. El català és llengua obligatòria del títol i es podrà escollir a més que el títol consti en llengua anglesa com a segona llengua i en espanyol o una altra llengua com a tercera llengua.

  En cas que el document d’identitat presentat el dia de la matrícula hagi caducat es contactarà amb l’alumne/a des de la secretaria del CEI per sol·licitar un document d’identitat vigent en el moment de sol·licitud del títol.

  Duplicat del títol

  Quan sigui necessari expedir el duplicat d’un títol o la modificació d’un ja existent per causa imputable a l’alumne/a, es presentarà una sol·licitud i justificarà documentalment el motiu del duplicat o de la modificació. A aquesta sol·licitud s’adjuntarà la documentació següent:

  a) Per fer un canvi de nom o cognoms: títol, diploma o certificat original i documentació que acrediti el canvi que se sol·licita.
  b) Per pèrdua: declaració jurada de la pèrdua.
  c) Per deteriorament: títol, diploma o certificat original.

  1. A més, l’alumne/a a ha de pagar la taxa següent:
   • Per a títols corresponents a cursos de quinze crèdits o més: la taxa que estableixi per a cada curs el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per al duplicat de títols oficials de màster.
  2. Els duplicats han d’incloure la diligència següent: «Duplicat del [títol/diploma/certificat] expedit en data [data], amb plens efectes des de l’expedició.».
  3. La data d’expedició que ha de constar als duplicats dels títols és, en tot cas, la data en què s’ha abonat la taxa corresponent.
  ×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!