Centro adscrito

Màster Universitari en Diplomàcia
i Organitzacions Internacionals

¿Vols més informació sobre el Máster?

  Sol·licitud de tramitació del títol oficial de Màster en Diplomàcia i Organitzacions Internacionals del CEI-Universitat de Barcelona

  L’alumnat matriculat només pot optar a l’obtenció del títol de Màster universitari de Diplomàcia i Organitzacions Internacionals de la Universitat de Barcelona corresponent quan hagi superat totes les assignatures que integrin l’ensenyament, sense que hi hagi possibilitat d’atorgar un títol parcial en cas de no haver complert els requisits dels estudis corresponents. Això és sense perjudici de la possibilitat de certificar els crèdits cursats als mòduls que hagi superat.

  La tramitació de l’expedició dels títols es realitzarà en els passos següents:

  Les taxes d’emissió de títol tenen un cost actual de 218,15 euros regulat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya (excepte en cas de ser beneficiari/ària d’algun tipus de bonificació que s’haurà d’indicar en el moment de realitzar la sol·licitud de títol a la Universitat de Barcelona).

  • A continuació, has d’emplenar 3 còpies del formulari de sol·licitud disponible aquí: Descarregar formulari i signar-les (una còpia és per a l’alumne/a i les altres 2 són per a la secretaria del CEI).

  La signatura ha de ser o bé signatura electrònica (no s’admeten signatures escanejades) o bé signatura a mà i en aquest darrer cas s’hauran de presentar presencialment al centre.

  És responsabilitat de l’alumnat que les dades facilitades coincideixin exactament amb les que figuren al document d’identificació (DNI/NIE/Passaport) inclosos els accents que es vulgui que figurin al títol.

  • Quan s’ha finalitzat la sol·licitud, és imprescindible que es faciliti la documentació següent a la secretaria del CEI:

   • El comprovant de pagament de la taxa de sol·licitud en línia que es genera automàticament en acabar el tràmit a través de la plataforma de la sol·licitud de títol de la Universitat de Barcelona. En cas de ser beneficiari/ària d’algun tipus de bonificació també cal adjuntar la còpia del document justificatiu en vigor.
   • 2 còpies originals del formulari, completades i signades.
   • 1 còpia del DNI en cas de tenir la nacionalitat espanyola o del passaport en cas contrari que estigui vigent al moment de sol·licitud del títol.
   • 1 còpia del títol de graduat/ada o llicenciat/ada original o equivalent si no es va presentar a la matrícula a inici de curs en format paper al CEI.

  Amb tot això a mà, el CEI us procurarà un resguard de pagament del títol.

  És possible fer arribar aquesta documentació per dos mitjans:

  1. Per correu postal: en aquest cas les còpies del DNI i del títol hauran d’estar compulsades, a l’adreça següent: A l’atenció del CEI FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE D’ESTUDIS INTERNACIONALS: av. Vallvidrera 25, CP 08017, Barcelona (Espanya)
  2. Venir al CEI amb cita prèvia, cas en què no cal compulsar el DNI i el títol sempre que es vingui amb l’original i la seva còpia per compulsar al CEI.

  Duplicat del títol

  Quan sigui necessari expedir el duplicat d’un títol o la modificació d’un ja existent es presentarà una sol·licitud. A aquesta sol·licitud s’adjuntarà la documentació següent:

  • Títol original.
  • Document d’identificació de l’alumne/a.
  • Sol·licitud de títol: comprovant de pagament de taxa de duplicat. Si l’error és imputable a la universitat no caldrà que l’alumnat pagui la taxa de duplicat. En aquest cas l’alumnat haurà de posar-se en contacte directament amb la secretaria del CEI. Si l’error en canvi és imputable a l’alumnat el nou títol inclourà la diligència per rectificació.
  • Si el duplicat del títol es deu a una rectificació de dades caldrà adjuntar un escrit on s’especifiqui a més la rectificació que cal fer.
  • Si la modificació està motivada per un canvi de nom i/o cognom/s s’adjuntarà una justificació documental del canvi ja sigui el certificat del registre civil o el nou document d’identificació.
  • Si la modificació és per canvi de nacionalitat, s’adjuntarà el certificat del registre civil central (Madrid).

  Si vols un duplicat del títol accedeix al següent enllaç: Sol·licitud de duplicat de títol.

  ×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!