Sol·licitud de títol

Sol·licitud de tramitació del títol oficial de Màster en Diplomàcia i Organitzacions Internacionals del CEI-Universitat de Barcelona.

Sol·licitud de títol i suplement europeu del títol (SET) de màster:

https://www.ub.edu/insact/alumnes/inici.php?idioma=1&id=6ced8f726b242285cb06

Sol·licitud de duplicat de títol:

https://www.ub.edu/insact/alumnes/inici.php?idioma=1&id=1323ff4c135f50f5315f

Les taxes d’emissió de títol tenen un cost actual de 218,15 euros (excepte en cas de ser beneficiari/ària d’algun tipus de bonificació que caldrà indicar-ho en el moment de realitzar la sol·licitud de títol a la Universitat de Barcelona).

Per formalitzar el tràmit és imprescindible que es faciliti la següent documentació a la Secretaria del centre adscrit del CEI:

  • El comprovant de pagament en línia que es genera automàticament en acabar el tràmit a través de la plataforma de la sol·licitud de títol de la Universitat de Barcelona.

  • 2 còpies originals del formulari, completades i signades. La signatura ha de ser o bé signatura electrònica (no s’admeten signatures escanejades) o bé signatura a mà i en aquest cas s’hauran de presentar presencialment al centre.

  • 1 còpia del DNI o passaport si no s’és nacional espanyol/a actual si no es va presentar en el moment de la matrícula a inici de curs en format paper al CEI o bé si el DNI o passaport han canviat respecte del que es va presentar a el moment de la matrícula.

  • 1 còpia del títol de graduat/ada o llicenciat/ada original o equivalent si no es va presentar a la matrícula a inici de curs en format paper al CEI.

És possible fer arribar aquesta documentació per dos mitjans:

  1. Per correu postal: en aquest cas les còpies del DNI i del títol hauran d’estar compulsades, a l’adreça següent:

    A l’atenció del CEI FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE D’ESTUDIS INTERNACIONALS: Av. Vallvidrera 25, CP 08017, Barcelona (Espanya)

  1. Venir al CEI amb cita prèvia, cas en què no caldrà compulsar el DNI i el títol sempre que es vingui amb l’original i la seva còpia per compulsar al CEI.