Incidències y accions correctives

El CEI disposa d’un formulari a disposició de tot el públic en format paper a la Secretaria del CEI o en format digital accessible aquí per a la detecció de les incidències, no conformitats i accions correctives que estiguin relacionades amb els punts següents:

  • Prestació del servei.
  • Indicadors amb tendències negatives per sota dels objectius.
  • Personal del CEI.
  • Plans docents.
  • Gestió acadèmica.
  • Moodle / incidències informàtiques.
  • Procediments/processos/ normatives.
  • Fitxers de caràcter personal (protecció de dades).
  • Proveïdors/ col·laboradors.

Correspon a la Comissió de Qualitat encarregar-se del tractament de totes les incidències, tant les recollides pels alumnes, com el personal docent i investigador, el personal d’administració i serveis o el personal de gestió.

Un altre canal per al registre de les incidències és el contacte amb la Secretaria del centre adscrit o la Secretaria de la Fundació CEI per correu electrònic a info@ceibcn.com

En un període màxim de 7 dies naturals es donarà resposta a la incidència. En cas que la resolució de la incidència requereixi un nombre més gran de recursos o s’hagi d’elevar a un òrgan superior passaria a ser una no conformitat. L’anàlisi de les no-conformitats i accions correctives vindrà de la mà de la Direcció del CEI o de la Comissió de Qualitat, que fa un seguiment de l’estat de cadascuna de les accions fins al tancament. Un cop l’any la Comissió de Qualitat revisa les incidències i les no-conformitats i proposa les accions de millora per implementar.

Els estudiants del CEI també poden presentar les seves queixes i observacions davant del Síndic de greuges de la Universitat de Barcelona quan estiguin relacionades amb els seus drets i deures i es derivin directament de l’aplicació de les normes acadèmiques del CEI autoritzades per la Universitat de Barcelona. Per a la resta de casos, el Síndic de greuges podrà actuar com a mediador entre els alumnes i el centre, sempre que el CEI hi estigui d’acord.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!