Marc normatiu

El CEI considera qüestions pertinents per al seu propòsit i la seva direcció estratègica les següents, perquè influeixen en la seva capacitat per assolir els resultats de gestió previstos, i en particular la qualitat dels seus serveis.

El CEI com a centre adscrit a una universitat es regeix per les normes següents:

 1. Nivell estatal
  • Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat.
  • Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i normativa de desenvolupament.
 2. Nivell autonòmic
  • Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya i normativa de desenvolupament.
 3. Nivell de la Universitat de Barcelona
  • Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a universitats públiques de centres docents d’ensenyament superior.
  • Estatuts de la Universitat de Barcelona, ​​en allò que sigui aplicable.
  • Normativa per a l’adscripció de centres docents d’ensenyament superior a la UB (Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2013 o acord que el substitueixi).
  • Conveni d’adscripció i col·laboració acadèmica entre la Fundació i la UB
 1. El CEI és una entitat sense ànim de lucre. El seu objectiu econòmic consisteix a ser sostenible, entenent per això que els ingressos generats per la seva activitat han de cobrir les despeses necessàries per fer-la.
 2. El CEI és una Fundació Privada el propòsit de la qual és contribuir a forjar un món més sostenible i equitatiu, oferint formació de postgrau en relacions internacionals, (àmbits jurídic, diplomàtic, polític, econòmic…), basada en el multilateralisme i en el desenvolupament sostenible tal com es defineix a l’Agenda 2030 de l’Organització de les Nacions Unides. També es proposa promoure el debat i la investigació en els àmbits esmentats.
 3. El CEI desenvolupa la seva activitat docent d’acord amb els criteris següents:
  • Qualitat de l’ensenyament impartit. El CEI es proposa ser reconegut com a centre d’excel·lència als estudis de postgrau. Per aconseguir-ho s’establirà un sistema d’avaluació de la qualitat que, a més de complir els requeriments establerts per les agències especialitzades AQU i ANECA, permeti assolir l’esmentat objectiu d’excel·lència. L’objectiu immediat és assolir la certificació de la ISO 9001.
  • El CEI pretén que els seus cursos siguin accessibles a tots els estudiants que acreditin el nivell de formació requerit. Per això, impartirà el seu programa docent en la forma que sigui més convenient per aconseguir-ho. En aquest sentit, cobren especial relleu el desenvolupament de l’ensenyament “on line” i establir un programa de beques, per al qual se sol·licitarà el suport dels seus Patrons.
  • Investigació i equip docent. La formació continuada del professorat se sustenta en la tasca investigadora que desenvolupa, que en el marc del CEI s’haurà de realitzar d’acord amb els criteris següents: 1) tenir per objecte l’activitat pròpia del CEI: diplomàcia, relacions internacionals i desenvolupament sostenible, 2) complir amb el requisit de sostenibilitat econòmica: ha de comptar amb els suports econòmics necessaris per fer-los.

Modificat i aprovat  per la Comissió de Direcció del CEI en data 24 de febrer de 2022.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!